Food

Small Bites

Something small to get you started....

Crispy Potato Bhajia (v)

£3.25
Aloo Tikki Bites (v)

£3.45
Mogo Chips (v)

£2.95
Spicy Mogo Chips (v)

£3.35
Mini Spring Rolls – 5 Pieces (v)

£3.25
Chilli Paneer (v)

£3.95
Garlic Chilli Mushrooms (v)

£3.45
Vegetable Samosas – 3 Pieces (v)

£3.25
Meat Samosas – 3 Pieces

£3.95
Pakora (v)

£2.95